Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

25/01/2021 10:57

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin tại Đại hội XIII của Đảng

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có “chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực”, tham nhũng “từng bước được kiềm chế”. Đó là một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII. Nguồn: Vnews

Advertisement