Chiến thắng Điện Biên Phủ kết quả từ đấu tranh chính trị - quân sự - ngoại giao

07/05/2019 11:03

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi nhất trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Trong đó, quá trình kết hợp đấu tranh chính trị - quân sự - ngoại giao được coi là một trong những biểu hiện sinh động cho sự vận dụng, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống ngoại xâm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: QPVN)

Advertisement