Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin tại Đại hội XIII của Đảng

24/01/2021 10:41
Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn về thông tin liên lạc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Theo Vnews)

Advertisement