Hội đồng khoa học nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND
Hội đồng khoa học nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND10/12/2019 09:49

Hội đồng khoa học nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND

(BVPL) - Hội đồng khoa học do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thành lập, có chức năng tư vấn cho Viện trưởng VKSND tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.