Loài hoa khổng lồ nguy cơ tuyệt chủng nở lần đầu tiên sau hàng thế kỷ nỗ lực nhân giống
Loài hoa khổng lồ nguy cơ tuyệt chủng nở lần đầu tiên sau hàng thế kỷ nỗ lực nhân giống
18/09/2022 14:28