Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL
Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL25/03/2020 10:22
Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp28/11/2019 10:53
Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử11/09/2018 18:33

Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Tổ trưởng Tổ công tác.