BHXH Việt Nam phấn đấu tối thiểu 90 người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD CCCD vào cơ sở dữ liệu của Ngành trong năm 2022
BHXH Việt Nam phấn đấu tối thiểu 90% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD/CCCD vào cơ sở dữ liệu của Ngành trong năm 2022
26/09/2022 17:02
Thái Lan theo dõi 12 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ quá cảnh qua nước này
Thái Lan theo dõi 12 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ quá cảnh qua nước này
03/06/2022 07:59