Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân06/02/2020 20:03

Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân

(BVPL) - VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp nghiên cứu, tổng hợp báo cáo về những kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị, địa phương mình góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.