Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ
Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ30/01/2020 11:20

Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ

(BVPL) - Viện kiểm sát tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ; tăng cường nhân lực cho các khâu công tác dân sự, hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp.