Tiểu hành tinh rộng gần 1km sắp “tạt đầu” Trái đất với tốc độ kinh hồn
Tiểu hành tinh rộng gần 1km sắp “tạt đầu” Trái đất với tốc độ kinh hồn
12/03/2021 14:13