91 năm thành lập Đảng Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam
91 năm thành lập Đảng: Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam 03/02/2021 09:37
Chuyên gia Nga tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng
Chuyên gia Nga tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng13/01/2021 16:17

91 năm thành lập Đảng: Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam

Nhìn vào khuyết điểm để sửa chữa chính là cơ sở bồi đắp niềm tin vào Đảng, để dân tin, dân yêu và hết lòng xây dựng, bảo vệ Đảng, để cùng Đảng hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường.