Hội đồng khoa học nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND
Hội đồng khoa học nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND10/12/2019 09:49
Những điểm mới của Quy chế hoạt động Cơ quan điều tra VKSND tối cao
Những điểm mới của Quy chế hoạt động Cơ quan điều tra VKSND tối cao09/06/2019 15:33
Quy chế về tổ chức và hoạt động VKSND cấp cao là cần thiết, cần sớm ban hành
Quy chế về tổ chức hoạt động VKSND cấp cao là cần thiết, cần sớm ban hành31/08/2018 12:00
Triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao
Triển khai Quy chế tổ chức hoạt động của VKSND cấp cao28/12/2015 11:21

Hội đồng khoa học nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND

(BVPL) - Hội đồng khoa học do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thành lập, có chức năng tư vấn cho Viện trưởng VKSND tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.