Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh
Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh 21/08/2018 11:07

Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh

(BVPL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.