Cháy rừng lịch sử biến thị trấn cổ đẹp như tranh ở bắc California, Mỹ thành đống tro tàn
Cháy rừng lịch sử biến thị trấn cổ đẹp như tranh ở bắc California, Mỹ thành đống tro tàn
08/08/2021 10:41