Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM
Ban thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM16/09/2019 19:51
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương16/09/2019 19:45
Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”
Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”13/09/2019 14:13
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách hết chức vụ trong Đảng
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách hết chức vụ trong Đảng10/09/2019 18:52
Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Triển khai quyết định nhân sự của Ban thư Trung ương Đảng09/09/2019 11:36
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng06/09/2019 11:45
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới
Ban thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới06/09/2019 09:29
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Ban thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ27/08/2019 16:08
Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Ban thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh23/08/2019 20:51
Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII
Tổng thư chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII23/08/2019 20:50
Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ban thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạmiconvideo
20/06/2019 08:48

Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM

(BVPL) - Chiều 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo các quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020 có thêm 5 Ủy viên.