Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

17/05/2020 20:26

Phòng trưng bày Hồ Chí Minh tại Canada dự kiến khai trương dịp 2/9

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ bởi người cho rằng “Cán bộ tốt, việc gì cũng xong”. Vai trò của đội ngũ cán bộ luôn được Bác đặt ở vị trí tiên phong, phải là người đi đầu trong mọi công việc, quan điểm này đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị.