Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng

20/05/2019 07:33

Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số của nước Pháp

Ngay từ buổi đầu thành lập, tham những đã manh nha xuất hiện trong bộ máy chính quyền của Nhà nước kiểu mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên quyết bài trừ, quét sạch tệ nạn này trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên. Đây là tầm nhìn thời đại và cho đến nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự cấp bách. (Nguồn: Vnews)

Advertisement