Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19"

30/03/2020 21:47

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự

Ngày hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thưc hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh. Nguồn: VTV1