Thông báo kết quả Đại hội XIII tới bạn bè quốc tế

29/05/2021 15:34

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ tiếp cận vắc xin

Ngày 28/5, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã chủ trì hai Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Nước Nga Thống nhất. Nguồn: Vnews

Advertisement