Hiệu lực những Quyết định được cán bộ sai phạm ký

01/04/2019 20:11
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức, thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật. Nhưng theo Bộ Nội vụ, quy định thời hiệu như vậy thực tế là quá ngắn, không bảo đảm tính nghiêm khắc. (Nguồn: Quốc hội)

Advertisement