Đề xuất bổ sung chế độ hưởng BHXH tự nguyện

23/11/2019 22:29
Bộ LĐTBXH đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới, gồm chế độ thai sản, chế độ ốm đau và chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em, bên cạnh chế độ BHXH tự nguyện hiện hành (Hưu trí và tử tuất). Nguồn: Vnews

Advertisement