Bác Hồ trong ký ức của các nhà lãnh đạo Lào

20/05/2020 12:45

Theo dấu chân Bác tại Nga

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và Lào. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, các lãnh đạo Lào luôn đánh giá rất cao những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những kinh nghiệm và bài học mà Bác đã chia sẻ trong quá trình giúp đỡ cách mạng Lào, khẳng định những bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. (Nguồn: VNews)

Advertisement