Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội đầu năm 2018