Tặng thưởng Bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người tự tử