Hà Nội Yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với người về từ 12 địa phương vùng dịch