Sau loạt bài trên báo Bảo vệ pháp luật Cách chức Hiệu trưởng trường tiểu học Tề Lỗ