Nhóm bị cáo phạm tội tham ô đã nộp 13 tỷ đồng để khắc phục hậu quả