Cụ thể, trong 3 ngày đầu nêu trên, tổng số xe tải đã được cân kiểm tra là 8.098 xe, trong đó có 24 xe (bằng 0,3%) vi phạm vượt khối lượng toàn bộ >10% (mức bị xử phạt theo quy định tại Điều 33 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đặc biệt là không có xe vi phạm mức trên 30% trở lên.

So sánh với kết quả của 14 ngày đầu tháng 8/2020 (từ ngày 1 đến ngày 14/8), tổng số xe tải đã được cân kiểm tra là 46.413 xe, trong đó có 2.984 xe (bằng 6,4%) vi phạm vượt khối lượng toàn bộ >10% (mức bị xử phạt theo quy định tại Điều 33 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Như vậy, trong 3 ngày đầu đưa bộ cân kiểm tra tải trọng xe tự động vào hoạt động, số xe vi phạm về khối lượng toàn bộ (tổng trọng lượng của xe), mức bị xử phạt đã giảm 21,3 lần (từ 6,4% xuống 0,3%) và không có xe vi phạm mức từ trên 30% trở lên.

Vũ Cảnh