Công văn nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Kế hoạch số 11-KH/BNCTW ngày 14/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện nội dung báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Để có căn cứ xây dựng báo cáo, đáp ứng tốt yêu cầu của lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ 5 - VKSND tối cao đề nghị các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng báo cáo theo Đề cương và Phụ lục gửi kèm công văn này.

Nội dung báo cáo có trích dẫn số liệu, dẫn chứng cụ thể và đánh giá bao quát các mặt công tác trong toàn Ngành. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2021. Báo cáo và Phụ lục của các đơn vị gửi về Vụ 5 - VKSND tối cao trước 15h ngày 9/7/2021.

Ngoài ra, công văn cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng báo cáo và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về nội dung và số liệu báo cáo của đơn vị mình phụ trách. Đề nghị Cục 2 - VKSND tối cao báo cáo thống kê số liệu kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế trong toàn Ngành. 

Về nội dung Đề cương, đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao cần làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW; công tác phổ biến, quán triệt; việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 10- KL/TW.

Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí trong nội bộ ngành Kiểm sát. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao báo cáo những nội dung trong phạm vi của đơn vị, những nội dung có ghi tên đơn vị cụ thể thì đơn vị đó chịu trách nhiệm báo cáo trong phạm vi toàn Ngành.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong PCTN, lãng phí.

Việc tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ, đảng viên làm công tác PCTN; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ để PCTN, lãng phí.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí trong nội bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng và lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết y đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, tài sản nhà nước...

Tình hình, kết quả PCTN, lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; nguyên nhân của kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí thời gian tới; đề xuất, kiến nghị.

Trong đánh giá chung cần khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao; kết quả thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, lãng phí nêu trong Kết luận số 10-KL/TW; nhất là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

P.V