Theo Quyết định số 519/QĐ-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký ngày 6/10/2021, Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do Thanh tra viên cao cấp Phùng Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục II làm Trưởng đoàn.

Trong vòng 60 ngày, Đoàn Thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Đoàn tiến hành thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh gắn với việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8321/VPCP-VI ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra các vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

leftcenterrightdel
 Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Trước đó, ngày 8/10/2021, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì công bố Quyết định số 512/QĐ-TTCP ngày 1/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2613/VPCP-V.I ngày 10/09/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra là giai đoạn chuyển sang Công ty cổ phần cho đến tháng 6/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 517/QĐ-TTCP ngày 6/10/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 512/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Ngô Đức Vượng, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ngày 1/10/2021, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì công bố Quyết định số 511/QĐ-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và khoáng sản.

Theo đó, Đoàn Thanh tra gồm 14 thành viên, do ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 515/QĐ-TTCP ngày 6/10/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 511/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Hoàng Văn Ngọc, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

PV