Cụ thể, theo thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông Cao Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh; ông Phạm Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh; ông Vũ Văn Đát, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Cao Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh.

* Đối với ông Cao Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong thời gian từ 2015 - 2020, ông Cao Văn Chiến với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đúng theo quy định; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ chuyên môn được giao, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

* Đối với ông Phạm Văn Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Trong thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2020, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Văn Cường đã thiếu trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có một số nội dung chưa đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở TN&MT, ông Cường đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện, dẫn đến một số dự án chậm tiến độ so với hợp đồng, phải gia hạn nhiều lần, có dự án tăng tổng mức đầu tư, có dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

* Đối với ông Vũ Văn Đát - Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh

Trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2018, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Văn Đát đã thiếu trách nhiệm trong việc cùng tập thể Cấp ủy xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có một số nội dung chưa đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở TN&MT, ông Đát đã thiếu kiểm tra, rà soát khi xây dựng phương án tính giá đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất có sai sót tại một số dự án. 

* Đối với ông Nguyễn Cao Dũng - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 10/2020, với cương vị là Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Cao Dũng đã chậm thực hiện xác định giá trị thu tiền sử dụng đất, thuê đất một số dự án đã được giao đất, thuê đất; trình UBND tỉnh giao khu vực biển cho Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long ngoài bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 6/6/2018 của Bộ TN&MT.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Cao Văn Chiến, Phạm Văn Cường, Vũ Văn Đát, Nguyễn Cao Dũng.

PV