Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tiếp dân đạt tỉ lệ dưới 1%

Ngày 27/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Văn Thanh ký ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 2010-2017.

Kết luận của TTCP nêu rõ, công tác ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng tại Lạng Sơn còn một số thiếu sót.

Về công tác tiếp công dân, trụ sở tiếp công dân của tỉnh Lạng Sơn, các Sở, ngành và huyện, thành phố chưa được đảm bảo theo quy địanh.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thực hiện tiếp 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 61/182 kỳ (33,5%); Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 01/56 kỳ (0,17%) là vi phạm khoản 5, Điều 12 và khoản 5, Điều 13, Luật Tiếp công dân năm 2013.

leftcenterrightdel
TTCP chỉ rõ có những lãnh đạo Lạng Sơn tiếp dân chỉ đạt tỉ lệ 0,17%. 

Việc Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện như: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Thanh tra viên tiếp 22/56 (39,2%) là vi phạm Điều 61, Luật khiếu nại năm 2011 và khoản 2, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017; đặc biệt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017

Tỉnh Lạng Sơn phải chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Kê khai tài sản còn sai sót

Bên cạnh đó, việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của một số đơn vị còn sai sót như: chưa có Biên bản niêm yết công khai tại Sở Xây dựng; một số bản kê khai không đúng mẫu tại các Sở Công thương, Xây dựng; một số bản kê khai nộp chậm tại các Sở Công thương, Y tế, GD-ĐT, Kế hoạch và Đầu tư; ghi không đầy đủ các thông tin chung về con cái, chưa mô tả đầy đủ thông tin về tài sản, về đất đai; ghi tổng thu nhập không đúng theo mẫu, có trường hợp không ghi, có trường họp chỉ ghi thu nhập của mình mà không ghi thu nhập của người trong gia đình…

Việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Hội nghỊ đối thoại lãnh đạo tỉnh và nhân dân. (nguồn UBND tỉnh Lạng Sơn)

Tuy nhiên hiệu quả chưa cao, đối với cấp huyện, cấp Sở việc chuyển đổi còn ít, không đúng theo kế hoạch chuyển đổi, chưa đảm bảo quy định tại Điều 43 Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ.

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ ra một loạt các sai phạm về quản lý đất đai tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: Dự án khu đô thị mới Phú Lộc (I, II, III, IV); Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Dự án N20 thị trấn Cao Lộc; Dự án tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop-House; Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại; Dự án khu đô thị Nam Nguyễn Đình Chiểu.

Tại các dự án trên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sai phạm về phê duyệt dự án; điều chỉnh quy mô dự án; công tác thu hồi và bàn giao đất cho dự án; nhiều dự án không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất, chia tách thành các dự án thành phần trái quy định...

TTCP cũng chỉ rõ trách nhiệm của các sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực, Giám đốc Sở xây dựng đối với vấn đề xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến đất đai; Giám đốc Sở Tài chính đối với vấn đề cơ chế tài chính; Giám đốc sở ngành liên quan và nhà đầu tư.

Từ những sai phạm trên, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP và giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017.

Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn phải chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, phòng chống tham nhũng. Tập trung xử lý, khắc phục những vi phạm trong quá trình thực hiện các dự án, xử lý triệt để các vi phạm về đất đai theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

 

Ngọc Anh